PRIVACY VERKLARING

Bij het verlenen van mijn diensten verwerken ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Lisette Guijs
Zelfstandig Ondernemer
info@lisetteguijs.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via e-mail, telefonisch, via het aanmeldformulier of op andere wijze.

Persoonsgegevens
Lisette Guijs verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers
Gespreksverslagen
Inhoud van communicatie

Doeleinden
Lisette Guijs verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Het onderhouden van contact;
Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
Het aanbieden van trainingen en retraites;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Beheer van het klantenbestand;
Het verrichten van administratieve handelingen;
Verbetering van de dienstverlening;
Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
Facturering;
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
Marketing;
Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Het voeren van geschillen;

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, boekhouder, e-mailklant of andere derden die worden ingeschakeld bij de trainingen, coaching en retraites. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Uw gegevens worden nooit verstrekt voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om debetreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt, dit gebeurt automatisch via de provider Squarespace waar deze website op is gebouwd.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerkingvan uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Lisette Guijs via info@lisetteguijs.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versiesworden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.